เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตใช้วิทยุ

 

 เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสารกับ กสทช.

 
 
 

เครื่องวิทยุุสื่อสาร (CB) ย่านความถี่245 MHz. แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1)   เครื่องติดตั้งในรถยนต์ / ประจำที่กำลังส่ง 10วัตต์ ต้องมีใบอนุญาตมีและใช้ได้
      ตลอดชีพ 500 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และต้องมีใบอนุญาตตั้งสถานี
    1,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งตั้งสถานีในรถยนต์และที่บ้าน

2) เครื่องวิทยุมือถือกำลังส่ง 5วัตต์ต้องมีใบอนุญาตมีและใช้ตลอดชีพจำนวน 500 บ. 
    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3)  เครื่องวิทยุมือถือ กำลังส่ง 0.5 วัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาต

        การขออนุญาตจาก สำนักงานกิจการโทรคมนาคม (กสทชเ) เรียกว่า  “ใบอนุญาต”
ซึ่งค่าใบอนุญาตเครื่องละ 535 บาท (รวมภาษี 7%) จะสามารถใช้ได้ตลอดอายุของเครื่อง
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต และขั้นตอนการติดต่อดำเนินการของบริษัทฯ มีดังนี้   > >

 

การใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นมีความผิดตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498

เอกสารสำหรับขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารทั่วไป

เอกสารสำหรับขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารสำหรับวิทยุสมัครเล่น

ขั้นตอนการติดต่อขอใบอนุญาตของบริษัทฯ

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารทุกประเภท

ความหมายวิทยุสื่อสาร CB, HAM, ราชการ,DCS,CTSS

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มเอกสารฉก.2

แบบฟอร์มหนังสือยินยอม      

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร(ออกโดย กสทช.)

ตัวอย่างใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารที่ลูกค้าจะได้รับ (ออกโดย กสทช.)

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร 

     กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ 

    1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมลงชื่อ 1 ใบ

    2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงชื่อ 1 ใบ (ด้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อผู้ซื้อเครื่อง)
 

    3)  กรอกแบบฟอร์มคำร้องฉก. 2 จำนวน 1 ฉบับ (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอก) 

    4)  ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ)
         ในกรณีให้บุคคลหรือร้านค้าดำเนินการให้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท /เรื่อง

    5)  แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ) 

    6)  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

    7)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่องตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง
         (ใบเสร็จออกในนาม กสทช.) 

    8)  จ่าหน้าซองเปล่าถึงตนเองพร้อมเงิน 30 บาท (สำหรับร้านส่งใบอนุญาตกลับ)

    กรณีเป็นบริษัทฯ หรือ นิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ี้ 

    1)   สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล    
          พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ (ทุกหน้าเอกสาร)

    2)   สำเนาเอกสารใบกำักับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ
 (ภพ.20) 
          พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

    3)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจ
          พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

    3)   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือ หรือผู้มีอำนาจ 
          พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ 

    4)   หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีให้ร้านค้าดำเนินการแทน>> (form.pdf) 
          พร้อมประทับตราและเซ็นต์รับรอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท/เรื่อง

    5)   กรอกแบบฟอร์มคำร้อง ฉก. 2 (แบบฟอร์มของ กสทช.)  
          (ในกรณีให้ร้านค้าดำเินินการให้ ไม่ต้องกรอกรายละเอียดส่วนนี้ค่ะ) 

    6)   แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร 
(หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ) 

    7)  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

    8)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง ใช้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง
         (ใบเสร็จออกเป็นใบกำกับภาษีในนามของสำนักงาน กสทช.) 

    9)  จ่าหน้าซองเปล่าถึงตนเองพร้อมเงิน 30 บาท (สำหรับร้านส่งใบอนุญาตกลับ)

 หมายเหตุ
     กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปเจ้าของคนเดียวกัน
     ใช้เอกสาร เพียง 1 ชุดเท่านั้น
(ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

 
เอกสารประกอบการ ทำใบอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่น (VR) 
 

    1)  สำเนาใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ยังไม่เคยทำ) หรือ
         บัตรนักวิทยุสมัครเล่นใบเก่าที่หมดอายุ (สำหรับผุ้ต้องการต่ออายุบัตร)

    2)  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

    4)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทต่อเครื่อง

    5)  ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท (ดาวน์โหลดในเว็บ)

    6)  ค่าปรับ ปีละ  50  บาท (กรณีที่เผู้มีบัตรและมีนามเรียกขานแล้ว บัตรหมดอายุ )

เอกสารประกอบการทำบัตรอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่น(ขอคอลซายส์) 
 

    1)  สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

         พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    3)  สำเนาทะเบียนบ้าน
         พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    4)  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำและหมวก)

    5)  เงินค่าใบอนุญาตทำบัตรพนักงาน(ขอนามเรียกขาน)จำนวน 214 บาท (รวมภาษี)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ ขอใบอนุญาตตั้งสถานี /ขึ้นเสาสูง

 กรณีตั้งสถานีขึ้นเสาสูงประจำที่ี้ เอกสารที่ต้องใข้ดังนี้

     1)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านต้องให้เจ้าบ้านเซ็นต์ยินยอม) 
          พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามยินยอม

      2)  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

      3)  ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ร้านค้าทำให้)

      4)  หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

      5)  ค่าใบอนุญาต 1,070 บาทรวมภาษีฯ ต่อเครื่อง 

      6)  แผนผังตำแหน่งที่ตั้งเครื่องวิทยุสื่อสาร 

 กรณีตั้งสถานีในรถยนต์ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

     1)  สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น(บัตร) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

     2)  สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

     3)  แบบ ฉก.2 (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอกส่วนนี้ค่ะ)

     4)  หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์ 
          (กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์)

    5)  สำเนาใบขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุสื่อสารของผู้ยื่นขอ
     
    ที่จะำนำมาติดตั้งในรถยนต์ควรยื่นขอที่ำกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์)

    6)  ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท
        
(ในกรณีมอบอำนาจให้ร้านค้าดำเนินการแทน)

 

ระบบโดย OpenCart
บริษัทสเปเชียล อินเตอร์ จำกัด © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart2004 - Designed by Yoocart